Baleseti kártérítés

Az Ügyvédi Iroda egyik fő profilja a személyi sérülést szenvedett baleseti károsultaknak nyújtandó teljes körű jogi szolgáltatás


- a munkahelyi balesetekben sérült munkavállalók jogi képviselete a munkáltatóval, és amennyiben a munkáltató rendelkezett felelősségbiztosítással, úgy a biztosítóval szembeni kártérítési ügyekben;

- foglalkozási megbetegedés esetén a munkavállalók jogi képviselete a munkáltatóval szemben;

- a közlekedési balesetek során sérülést szenvedett károsultak jogi képviselete a károkozó gépjármű kötelező felelősségbiztosítójával szemben;

- a közlekedési balesetek sértettjeinek jogi képviselete a baleset folytán indult büntetőeljárásban, valamint közvetítői eljárásban;

- halálos kimenetelű baleset esetén az elhunyt személy hozzátartozóinak képviselete a károkozóval, valamint annak biztosítójával szemben;

- személyiségi jogok sérelme (pl. az élet, a testi épség és az egészség megsértése, munkához való jog sérelme, egységes családban éléshez fűződő jog megsértése) esetén a nem vagyoni hátrányokért járó sérelemdíj érvényesítése a jogsértővel szemben;

- a külföldön balesetet szenvedett magyar károsultak érdekeinek képviselete.

ÍRJON NEKÜNK ÉS FELVESSZÜK ÖNNEL A KAPCSOLATOT LEGKÉSŐBB 24 ÓRÁN BELÜL!


Kapcsolat

Kárrendezési eljárás


Kárrendezési eljárásnak nevezzük azt a folyamatot, amelynek során a károsult és a károkozó/biztosító egymással peren kívül, egyezségi megállapodás aláírásával rendezik a baleset következtében felmerült károkat, valamint sérelemdíj iránti igényt, vagy pedig a bíróság előtt peres eljárás során rendezik a kártérítési igényeket. Ilyen kárrendezési eljárásokban többéves, és több száz ügyben szerzett tapasztalattal rendelkezünk, amely biztosítja Ügyfeleinket arról, hogy ügyüket hatékonyan és sikerrel fogjuk képviselni.
Tapasztalataink alapján a kárrendezési szolgáltatás Magyarországon ma alig ismert. Nem köztudott ugyan, de akár egy munkahelyi, akár egy közlekedési balesetben sérült vétlen károsult hazánkban is jelentős összegű kártérítésre számíthat. Sokan azonban egy személyi sérüléssel járó káresemény bekövetkeztekor a kárrendezésre nem is gondolnak, mi több nem is tudnak arról, hogy részükre kártérítés, valamint sérelemdíj járhat, akár több millió forint összegben is.

Munkahelyi baleset esetén a munkáltató (illetve amennyiben az rendelkezett a balesetre kiterjedő felelősségbiztosítással, annyiban a biztosító), közlekedési baleset esetében pedig a károkozó gépjármű kötelező felelősségbiztosítója tartozik helytállási kötelezettséggel a balesettel okozati összefüggésben felmerült valamennyi kárért, így a személyi sérülésért és minden más nem vagyoni sérelemért is.
A munkáltatók, valamint a biztosítók jelentős mértékű erőfölényben vannak a velük szemben álló károsultakhoz képest. Az ilyen, kiegyenlítetlen helyzetekben és erőviszonyokban, valamint a sérültek szempontjából rendkívül kiszolgáltatott helyzetben nyújt irodánk hatékony és teljeskörű jogi segítséget a baleseti károsultak számára a munkáltatóval, illetve a biztosítóval szemben történő igényérvényesítés során. Sajnálatos módon tapasztalataink szerint a kárügyintézés során mind a munkáltatóval szemben, mind pedig a biztosítókkal szemben ügyvéd közreműködését szükséges igénybe venni és szakmai alapokon nyugvó, határozott fellépés szükséges azért, hogy Ügyfeleink jogos igényeit komolyan vegyék.
Meglátásunk szerint a kártérítési jog területén egyre elterjedtebb az úgynevezett kárrendező cégek megjelenése. Fontos kiemelni, hogy az ilyen kárrendező irodák sok esetben jogi szaktudás nélkül működnek, ügyintézőik nem ügyvédek, valamint bíróságok előtt sem jogosultak eljárni, peres gyakorlattal nem rendelkeznek, hiányzik náluk az ügyvédi szemléletmód. Nagyon fontos, hogy minden esetben kérje közvetlenül ügyvéd segítségét annak érdekében, hogy valóban professzionális jogi segítséget kapjon! Írjon nekünk!
A személyi sérüléses balesetek kárrendezése igen sokrétű és részletes szakismereteket igényel. Az eljáró jogi képviselőnek részletesen kell ismernie a jogi, társadalombiztosítási és adózási szabályokat egyaránt. Személyi sérüléses baleset bekövetkezte után egy pontos, részletes és bizonyítékokkal alátámasztott kárigényt szükséges benyújtani a károkozó részére, melynek összeállítása rendkívül összetett feladat. A benyújtott kárigény minősége határozza meg az elérhető kártérítési összeg nagyságát, ennek következtében fontos, hogy a kárigény mindig megfelelően megalapozott, bizonyítékokkal alátámasztott és életszerű kártérítés igényt tartalmazzon.
A kártérítés végső összegének meghatározása szintén összetett feladat és ennek meghatározásakor fontos, hogy az eljáró ügyvéd és Ügyfele szorosan együttműködjenek. A kártérítés összegét számos tényező befolyásolja (pl. a károsult baleset előtti élete, családi, társadalmi, szociális kapcsolatai, munkahelyi körülményei, foglalkozása, a balesetben elszenvedett sérülés(ek) jellege, maradandósága, munkaképességcsökkenés). Sajnálatos módon a kárrendezési eljárások során szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy a károsultak sok esetben nem tudják helyesen megítélni a részükre reálisan járó kártérítési összegeket. Ennek következtében gyakran olyan összegeket fogadnak el ügyvédi közreműködés hiányában, melyek messzemenően elmaradnak a részükre egyébként járó kártérítési összegektől. Laikusként ugyanis rendkívül nehéz megítélni, hogy a felajánlott kártérítés összhangban van-e a gyakorlattal, hazánkban az elfogadhatónak tekinthető-e.
Ugyanakkor tapasztalataink szerint sajnos a fentiek ellentéte is egy létező és az Ügyfelek szempontjából ugyanolyan káros gyakorlat. Sok kárrendező cég irreálisan magas kártérítési összegekkel kecsegteti ügyfeleit az ügyfélszerzés reményében, amely ígéreteket azonban később képtelenek megtartani. A Hüse Ügyvédi Irodánál fontosnak tartjuk, hogy Ügyfeleinket minden esetben szakszerűen, de a realitásoknál maradva tájékoztassuk azért, hogy pontosan tudják felmérni lehetőségeiket és ehhez képest eldönteni, hogy milyen utat választanak a kárrendezés során.

"Ügyfeleink érdekeit peren kívüli, illetve bírósági peres eljárásban képviseljük."


Ügyfeleink érdekeit a balesetben elszenvedett sérülés(ek) és az ügy sajátos természetétől függően peren kívüli, illetve bírósági peres eljárásban képviseljük. Amennyiben ugyanis a peren kívüli egyeztetések nem vezetnek eredményre a károkozóval szemben, annyiban a károsulti igények egyetlen érvényesítési lehetősége a polgári peres eljárás. A peres eljárások megindítására természetesen minden esetben Ügyfeleinkkel történő egyeztetést követően, kifejezett felhatalmazásuk esetén kerül sor.
Sajnálatos módon egyre gyakrabban fordul elő, hogy a károkozók még egy több éves pereskedést lezáró jogerős bírósági ítélet alapján sem teljesítik a bíróság által megállapított kártérítési összeget. Ezekben az esetekben a károkozókkal szemben meg kell kísérelni a kártérítési követelések érvényesítését, melyek ellátását az Ügyvédi Iroda szintén vállalja.
Az Ügyvédi Iroda által nyújtandó kárrendezési szolgáltatás lényegét akként fogalmazzuk meg, hogy a kártérítési jog tulajdonképpen arra vállalkozik, hogy az idő kerekét próbálja meg visszaforgatni oly módon, hogy megkísérli a baleset előtti helyzetet visszaállítani. Egy balesetet nem lehet ugyan meg nem történtté tenni, azonban az Ügyvédi Iroda által nyújtott kárrendezési eljárás végén szerzett kártérítés alkalmas arra, hogy a baleseti károsultakat ért vagyoni károk, valamint nem vagyoni sérelmek hozzátevőlegesen reparálásra kerüljenek és a károsultak negatív irányba megváltozott életvitelét, életkörülményeit jelentősen megkönnyítse.

Sikerdíj


Tekintettel arra a körülményre, hogy egy személyi sérüléssel járó baleset rendkívül súlyos anyagi megterhelést jelent a károsultnak, valamint családjának (pl. ápolása ellátása, gyógyszerek költsége, rehabilitáció kiadásai, munkából történő kiesés), az Ügyvédi Iroda ingyenes konzultációt nyújt és megbízás esetén elsődlegesen sikerdíjas megbízási konstrukciókat kínál a baleseti károsultak részére. A baleseti károsultak tehát az ügyvédi munkadíjat jellemzően csak a számukra érvényesített kártérítési összegből fizetik meg a sikeres kárrendezési eljárás végén.
Ez annyit jelent, hogy a kárrendezési eljárás végén sikeresen érvényesített kártérítési összeg meghatározott %-a minősül ügyvédi munkadíjnak. A % mértékét mindig az ügy egyedi sajátosságai határozzák meg, úgymint az ügy jellege, összetettsége, bonyolultsága, bírósági peres eljárás szükségessége, ítéletet követően a kártérítés behajthatósága, az Ügyfelek számának mennyisége stb.
A sikerdíjas megállapodás sajátossága, hogy a baleseti károsultaknak gyakorlatilag semmiféle költsége nem merül fel az ügyben mindaddig, amíg kártérítéshez nem jutnak. A károsultak tehát nem vállalnak semmiféle anyagi kockázatot, míg az Ügyvédi Iroda mindvégig abban érdekelt, hogy minél rövidebb időn belül a lehető magasabb összeget harcolja ki Ügyfelei részére. A károsultak számára ez egy igen előnyös konstrukció.

Baleseti kártérítési ügyek típusai


Hívjon most és vegye igénybe a HÜSE ÜGYVÉDI IRODA szakértelmét!

Amennyiben Ön nem budapesti lakos, illetve sérüléséből eredően nem tudja Irodánkat személyesen felkeresni, az sem probléma, az esetleges távolság ne tántorítsa el attól, hogy felvegye velünk a kapcsolatot. Hívjon minket bizalommal, és megkeressük a legkézenfekvőbb megoldást a személyes találkozás megszervezésére.

+36 30 619 9672


További elérhetőségeink:

Email: info@heflegal.comIroda címe: 1061 Budapest, Király utca 30-32. A épület IV/403.Személyes ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján.